ETU-bestuurscrisis compleet met twee concurrerende ETU-congressen

De momenteel omstreden ETU-president Didier Lehenaff – eerst afgezet door enkele medebestuursleden en later op last van het CAS weer terug in functie getreden – heeft met steun van een negental Europese bonden en twee collega-bestuursleden een eigen buitengewoon ETU-Congres uitgeroepen. Eerder in november riep het ETU-bestuur al een buitengewoon Congres uit op 5 januari in het Belgische Leuven, in verband met de onstane bestuurscrisis binnen de ETU. Het ETU-Congres dat nu door Lehenaff is uitgeroepen zou plaats moeten vinden op 26 januari in Parijs, niet toevalligerwijs de woonplaats van Lehenaff.

Beide ‘kampen’ binnen het ETU-bestuur zijn van mening dat hun congres het enige officiële is, conform de ETU-statuten. De vraag in de komende dagen is welk Congres nu ècht bevoegd is om rechtsgeldige besluiten te nemen. Lehenaff beschouwt het Congres in Leuven als niet-statutair omdat alleen bij meerderheid van het ETU-bestuur óf op verzoek van tenminste 20% van de aangesloten landen tot een extra Congres kan worden besloten. Volgens hem was er binnen het ETU-bestuur ten tijde van het uitschrijven van ‘Leuven’ geen meerderheid omdat slechts drie van de zes ETU-bestuursleden voorstander van een extra Congres zou zijn.
Ondertussen was overigens ook door tenminste 20% van de aangesloten landen tot een Congres verzocht, op grond waarvan het ETU-bestuur ook kon overgaan tot het bijeenroepen daarvan, alsmede het vaststellen van een datum en locatie. Volgens Lehenaff is hij als president echter niet gekend in de vaststelling voor Leuven op 5 januari.

Inmiddels is ook bekend geworden dat in de afgelopen dagen Lehenaff in Lausanne besprekingen heeft gevoerd met de ITU-delegatie die daar aanwezig is om de dreigende sancties van het IOC tegen de ITU af te wenden. Triathlon Digest meldde gisteren dat die gesprekken geresulteerd schijnen te hebben in een positieve houding van het ITU-bestuur tegenover de ETU dan wel Didier Lehenaff. Daarbij wordt gerefereerd aan diverse gesprekken over meerdere weken, hetgeen doet vermoeden dat Lehenaff al langer besprekingen met de ITU voerde. Onbekend is of dit ook verband houdt met het conflict dat Lehenaff enkele weken geleden een motie van wantrouwen opleverde van diverse collega-bestuursleden.

Bronnen:
Nederlandse Triathlon Bond
Triathlon Digest